Medlemskab | VEDTÆGTER FOR CC95 HERFØLGE

Godkendt på generalforsamlingen  d 12 februar i 2018
 
§1:
KLUBBENS NAVN ER: CYKEL CLUBBEN 95 HERFØLGE (CC95 HERFØLGE) (KLUBBEN ER STIFTET DEN 31.08.95)
§2:
Klubbens formål er at virke for motionscyklingens fremme. Klubben skal varetage medlem-mernes interesser, og skal ved sit virke fremme interessen for motionscykling og lave arran-gementer rettet mod alle former for motionscyklister.
§3:
Regnskabsåret følger kalenderåret. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Kontin-gentet betales en gang årligt. Første gang betales umiddelbart efter indmeldelsen og efter-følgende 1. marts hvert år. Ved indmeldelse mellem 1. august og 31. december betales halvt kontingent. Udmeldelse kan kun ske skriftligt til kasseren.
§4:
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og skal overholde klubbens love. Be-styrelsen indkalder til ordinær generalforsamling en gang årligt inden udgangen af februar, under hensyntagen til §8. Indkaldelsen af generalforsamlingen skal ske til medlemmerne se-nest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse med opgivelse af dagsordenen. Dagsor-denen indeholder som minimum følgende 8 punkter.
1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kasserens regnskab og budgetforslag for det kommende år 4. Behandling af indkomne forslag 5. Fastsættelse af kontingent og gebyr for det kommende år 6. Valg af bestyrelse 7. Valg af revisor 8. Eventuelt
Eventuelle forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Gene-ralforsamlingen afgør ved simpelt flertal de forslag, som ifølge dagsordenen fremlægges til afstemning. Ved lovændringer forlanges 2/3 dele af de afgivne stemmer for vedtagelse. Alle valg foregår ved håndsoprækning. Såfremt et medlem forlanger skriftligt afstemning skal dette finde sted.
§5:
Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Den skal gøre det, hvis det ønskes af mindst 1/5 af det samlede antal medlemmer med angivelse af forhandlingsemne. En ekstraordinær generalforsamling skal finde sted senest tre uger efter opfordringens mod-tagelse. Her er 1/3 medlemsfremmøde beslutningsdygtig. Hvis forhandlingsemnet er ophæ-velse af foreningen (paragraf 11) er den ekstraordinære generalforsamling kun beslutnings-dygtig, såfremt 2/3 af medlemmerne er mødt. Er dette ikke tilfældet, skal der i begge tilfælde indkaldes til ny ekstraordinær generalforsamling, som er beslutningsdygtig uanset antal frem-mødte.
§6:
Dirigenten skal lede og afgøre sagernes behandling på generalforsamlingen ifølge lovene. Desuden skal der optages referat af de behandlede sager i forhandlingsprotokollen. Dette referat underskrives af dirigenten samt de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
§7:
Alle klubbens medlemmer har adgang til generalforsamlingen. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
§8:
Bestyrelsen består af 5 eller 7 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen for 2 år. Ved 5 (henholdsvis 7) medlemmer vælges / genvælges formand og 2 (henholdsvis 3) perso-ner på lige år, medens kasserer og 1 (henholdsvis 2) bestyrelsesmedlem vælges / genvæl-
ges på ulige år. Bestyrelsen vælger selv næstformand og sekretær blandt de valgte besty-relsesmedlemmer. Dertil vælges 2 suppleanter for 1 år, der kan indgå i bestyrelsen ved fra-fald.
Såfremt formand eller kasserer fratræder i deres valgperiode kan bestyrelsen enten vælge at gøre brug af paragraf 5 eller udpege en fungerende formand hhv. kasserer fra egne ræk-ker, såfremt der er 6 måneder eller mindre til næste ordinære generalforsamling. Mandatet skal bekræftes på denne ordinære generalforsamling, hvor generalforsamling enten vælger den konstituerede formand hhv. kasserer eller en ny kandidat for en periode indtil lige hhv. ulige år igen kan følges.
§9:
Generalforsamlingen vælger to revisorer. Af de to revisorer afgår eller nyvælges efter tur en hvert år.
Revisorerne gennemgår mindst en gang halvårligt foreningens regnskab, der føres af kas-seren efter bestyrelsens anvisning. Revisorerne skal forvisse sig om, at de i regnskabet op-førte aktiver er til stede, hvorefter de indgiver deres revisionsbemærkninger til bestyrelsen. Revisorerne har til en hver tid adgang til at foretage uanmeldte kasseeftersyn.
§10:
Bestyrelsesmedlemmer kan kun vælges, når de er til stede ved generalforsamlingen, eller har givet skriftlig tilsagn.
§11:
Ved ophævelse af klubben skal alle klubbens aktiver overgå til lokale idrætsaktiviteter i Køge Kommune.
§12:
Der afholdes bestyrelsesmøder efter behov. Ved hvert møde leder formanden eller dennes stedfortræder forhandlingerne, og i tilfælde af stemmelighed ved afstemninger vedtages for-slaget ikke.
Foreningen tegnes udadtil af formanden eller kasseren plus et bestyrelsesmedlem. Formanden er berettiget til alene at forhandle på klubbens vegne, når klubbens interesser kræver det, men skal snarest bringe den pågældende sag frem for den øvrige bestyrelse. Der påføres ikke klubbens medlemmer nogen forpligtigelse udadtil ud over kontingentet.
§13:
Kasseren fører klubbens regnskab, der skal afsluttes inden generalforsamlingen. Det afslut-tede regnskab afleveres til klubbens revisorer, der efter godkendelse returnerer det til kas-seren.
§14:
Sekretæren skal ved hvert bestyrelsesmøde føre en forhandlingsprotokol, samt i væsentlig udstrækning føre klubbens korrespondance.
§15:
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, såfremt mere end halvdelen af dens medlemmer er til stede. Bestyrelsen er ulønnet, men har ret til diverse diætudgifter ved møder. Ovennævnte udgifter fastsættes af bestyrelsen.
PRINCIPERKLÆRING OM BØRN OG UNGE Vedtaget på generalforsamlingen d. 5. februar 2007
Unge under 16 år skal ledsages af en ansvarlig voksen under træningen. Med "ansvarlig voksen" menes enten en forælder eller anden voksen, der i forældres sted har ansvaret for den unge under træningen. Det betyder et én voksen har ansvaret for ét barn hver eneste gang de deltager i træningen. Den unge og ledsagne voksen skal som alle andre medlemmer af motionscykelklubben køre på en hold der styrkemæssigt passer til deres niveau.
Hold i dag

Følg med

Nyheder - Vis alle

Events - Vis alle

Instagram